//Moció Neteja de Barrancs

Moció Neteja de Barrancs

Tots coneguem la situació en que es troben els barrancs que passen pel terme municipal de Pedreguer, que degut a la falta de neteja periòdica es troben plens brutícia de tot tipus i que suposa un possible perill davant situacions meteorològiques de fortes pluges o gota freda,

Vivim en un territori que són prou habituals aquest fenòmens metereòlogics i que normalment comencen a donar-se al finalitzar l’estiu, cap el mes de setembre; per aquest motiu realitzar les actuaciones de neteja en este moment, casi en l’entrada de l’estiu, garanteix que davant fortes pluges de la tardor i l’hivern els barracs de Pedreguer estaran nets i preparats.

En aquestos casos d’actuacions prventives en barracs i rius, correspon al la Confederació Hirogràfica del Xuquer dur-les a terme o autoritzar a l’Ajuntament de Pedreguer per a que les realitze.

Tots recordem les innundacions de l’any 2007, que van afectar amb força a poblacions veïnes pero tambe a Pedreguer, que va sofrir inundacions en el Polígon Industrial, talls de carreteres i destrosses materials.

Per aquest motiu, la neteja continua dels barrancs del nostre poble, facilitaría notablement que l’impacte de d’inundacions fóra menor, a més d’evitar problemes per acumulació de brutícia en el barracs, com males olors, contaminació, etc.

Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta per a la seua consideració i aprovació pel Ple els següents

ACORDS:

  1. licitar l’autorització administrativa pertinent a la CHJ (Confederació Hidrogràfica del Xuquer) per a que realitze les actuacions o permiteixca l`Ajuntament de Pedreguer de neteja de tots el barrancs del nostre poble el mes aviat possible.
  2. Que l’equip de Govern cree una partida pressupostaria o realitze una modificació de crèdits (sols en el cas que fos necessari) o organitze els mitjans tècnics i humans que disposa aquest Ajuntament per realitzar aquesta tasca.
  3. Que s’establisca un mecanisme de revisió periòdica de la situació en què es troben els barrancs del nostre poble amb l’objectiu de mantenir en bon estat els barrancs de Pedreguer.

En Pedreguer  a 20 de maig de 2018